Susan Moody
John Swannell
Susan Moody
John Swannell
Susan Moody & John Swannell.
These pictures were probably taken on their wedding day.